VERGİ USUL KANUNU  (m.359/b ) ÇERÇEVESİNDE SAHTE FATURA TANZİM ETME VE SAHTE OLARAK TANZİM EDİLMİŞ FATURAYI KULLANMA (1) 

GİRİŞ

Vergi Usul Kanunu’nun Kaçakçılık Suç ve Cezaları başlığını taşıyan 359. Maddesinde  kaçakçılık suçları  ve bu suçlara verilecek cezlaı tanımlanmıştır.

Bu madde çerçevesinde tanımlanan suçlarla ilgili olarak

  • 18 aydan 3 yıla ( VUK m.359/a)
  • 3 yıldan 5 yıla (VUK m.359/b)
  • 2 yıldan 5 yıla (VUK m.359/c) şeklinde farklı cezalar öngörülmüştür

GİRİŞ

Vergi Usul Kanunu 351. Maddesinde usulsüzlüğü tarif etmiştir. Buna göre Usulsüzlük, vergi kanunlarının şekle ve usule mütaallik hükümlerine riayet edilmemesidir. Bu durumda henüz bir vergi kaybı meydana gelmemesinden dolayı usulsüzlüğü ceza hukukundaki kabahatlere benzetmek mümkün olmaktadır. Öyle ki vergi yükümlüsü veya vergi sorumlusu vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine aykırı davranmak suretiyle vergi kaybı oluşturmaya  elverişli bir ortam yaratmak istemektedir.

17 Şubat

2014

Son günlerde ülkemizde vergi levhalı medyum haberlerinin yaygınlaşması üzerine konunun hukuki açıdan özellikle de vergi hukuku açısından incelenmesini gerekli kılmıştır. Bu çerçevede sorulması gereken ilk soru şudur. Kimler gelir vergisi mükellefidir?

GİRİŞ

Kurumların aslında öz sermayelerine dahil olması gereken fonların ortaklardan ya da bunların yakınlarından alınmış kredi gibi gösterip bunlara tahakkuk ettirdikleri faizin ve  matrahın saptanması gider olarak indirerek vergi kaçırmalarını ifade eden örtülü sermaye kavramı . kaynağını Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12. maddesinden almaktadır.